Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Σ.Ε.Π. Γ' Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. (Στοιχεία / Λεπτομέρειες)


                                                           ΕΠΑ. Λ.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και στιςΕπαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ).

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)
Τα Επαγγελματικά Λύκεια είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και διακρίνονται σεημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, τετραετής.

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι μαθητές στην Α’Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα ενός κύκλου μαθημάτωνσυναφών επαγγελματικών τομέων, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντικειμένων του κάθετομέα.
Η Β’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές παρακολουθούν κοινάμαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του τομέα που οι ίδιοι επιλέγουν.
Η Γ’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές παρακολουθούν ταμαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα αυτή μαθήματα γενικήςπαιδείας.

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β΄ τάξη μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη τουΕΠΑΛ. Στους μαθητές αυτούς παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν, με την έναρξη τουσχολικού έτους, ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ προαγόμενοι στην Β’ τάξημπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
Το Επαγγελματικό Λύκειο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
- Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
- Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικήςεκπαίδευσης.
- Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
- Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά ΕκπαιδευτικάΙδρύματα)
- Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελείισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας καιτις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
- Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονοεκπαιδευτικό σύστημα.


Τι είναι τα ΕΠΑ.Λ:

Τα ΕΠΑγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο.
Έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
  • Είναι ισότιμα με τα Γενικά Λύκεια.
  • Προσφέρουν επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Δεν δεσμεύουν τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
  • Δίνουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  • Παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
  • Έχουν την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
Πηγή: http://1epal-an-liosion.att.sch.gr/

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου προαγόμενοι στην Β΄ τάξη μπορούν να εγγράφονται στην Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ. Στους μαθητές αυτούς παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ προαγόμενοι στην Β’ τάξη μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...