Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Εγχειρίδιο / Γλωσσική Διδασκαλία Α' Λυκείου - Υποθετικοί Λόγοι

το πραγματικό :      εἰ + οριστική(οποιουδήποτε χρόνου)               οποιαδήποτε έγκλιση
                                                    Εἰ εἰσί βωμοί, εἰσί καί θεοί.

το αντίθετο του πραγματικού :   εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου               δυνητική οριστική
                                                  Φῶς εἰ μή εἲχομεν, τυφλοί ἂν ἧμεν.

Απλή σκέψη :   εἰ + ευκτική                   δυνητική ευκτική(ή οριστική αρκτικού χρόνου)
                                                 Οὐκ ἂν τις ζῳη, εἰ μή τρέφοιτο.

Προσδοκώμενο :    ἐάν(ἂν, ἢν) + υποτακτική           ορ. μέλλοντα(ή προστ. ή δυνητική ευκτ.)
                                                Ἐάν καλῶς ζητῆς(+υπογεγραμμένη στο 2ο -η), εὐρήσεις.


Αόριστα επαναλαμβανόμενο (στο παρόν και το μέλλον) :
                             ἐάν(ἂν, ἢν) + υποτακτική                  οριστική ενεστώτα(ή γνωμικό αόριστο)
                                               Ἢν ἐγγύς ἒλθη θάνατος οὐδείς βούλεται θνῃσκειν.


Αόριστα επαναλαμβανόμενο (στο παρελθόν) :  εἰ +ευκτική              ορ. πρτ. ή με ορ.αορ. με το αν   
                                                Εἰ τις δοκοίη αὐτῶ βλακεύειν, ἒπαισεν ἂν.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...