Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Τμήμα Οικονομικών


                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Διευθυντής Οικονομικών
______(όνομα)_______


Το τμήμα Οικονομικών:

Το τμήμα Οικονομικών ελέγχει και συντονίζει τα οικονομικά της επιχείρησης, καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης και πώλησης μετοχών, το σύστημα ελέγχου των οικονομικών της εταιρείας και οργανώνει σύστημα συναλλαγών με τις τράπεζες.

Ο υπεύθυνος του τμήματος:

α) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του καταστατικού της επιχείρησης.
Στο καταστατικό ορίζεται η μορφή της εταιρίας, το τι θα παράγει, οι κανόνες για την πώληση των μετοχών, οι κανόνες για τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρίας κ.λπ.

β) Συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ύστερα από υπολογισμό του κόστους παραγωγής και τις απαιτήσεις για χρηματοδότηση των τμημάτων, τον οποίο υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρείας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι ένας λογαριασμός που καταρτίζεται στο τέλος του οικονομικού έτους και περιλαμβάνει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, δηλαδή τα ίδια και τα ξένα περιουσιακά στοιχεία.

δ) Επίσης το τμήμα οικονομικών υπολογίζει τα κέρδη από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τα διανέμει στους μετόχους.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

θέλω μια έτοιμη (σχεδόν) εργασία στον διευθυντή οικονομικών...!!!!

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...