Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Φυσική Α' Λυκείου - Βασικοί Τύποι εώς ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.

                                   1.1.1. - 1.3.10.

Δtstop = Uο/|α|  και  Δxstop = Uο-τετράγωνο- /2|α|.
Μέση ταχύτητα: Uμ = Sολ/Δt  ή Uμ-διάνυσμα- = Δx-διάνυσμα- /Δt.
Ε. Ο. Κ. : U = Δx/Δt ή U = Uo,  Δx = U . Δt,  x = xο-x αρχικό- + U . Δt, S = Uot.
Ε. Ο. Επιβραδυνόμενη Κ. : α = ΔU/Δt,  U = Uo - |α|Δt,  Δx = UoΔt - 1/2|α|t-τετράγωνο-.
E. O. Επιταχυνόμενη Κ. : α = ΔU/Δt,  U = Uo + αt,  S = Uot + 1/2αt-τετράγωνο-.
2ος Νόμος Νεύτωνα : ΣF(διάνυσμα) = m . α(διάνυσμα).
Αν σε Ε. Ο. Κ. τότε : ΣF(διάνυσμα) = m . α(διάνυσμα) = 0 άρα α=0.
Τριβή : T = μ . N,  Tολ = μολ . Ν.
Βάρος : (όπως και η ΣF) Β(ή)W = m . g όπου g δίνεται πάντα(10 m/s-τετράγωνο-) διότι είναι η επιτάχυνση του βάρους.
Ελεύθερη Πτώση :  U = g . t,  h = 1/2gt-τετράγωνο-.
Συχνότητα (f) :  f = 1/T.
Γωνιακή Ταχύτητα :  |w-διάνυσμα-| = Δφ/Δt,  U(γραμμική ταχύτητα) = Δs/Δt = 2πR/T = 2πRf,  w = Δφ/Δt = 2π/Τ = 2πf.
U - w : U = Δs/Δt = R . Δφ/Δt => U = R . w