Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας Α' Λυκείου - Κλίση Ἲστημι (Ρήματα σε -μι)

Ενεργητική Φωνή


Ενεστώτας


Οριστική:                   Υποτακτική:              Ευκτική:                 Προστακτική:

ἲστημι                           ἰστῶ                            ἰσταίην                           ------
ἲστης                            ἰστῆς                           ἰσταίης                           ἲστη
ἲστησι                           ἰστῃ                             ἰσταίη                            ἰστάτω
ἲσταμεν                         ἰστῶμεν                      ἰσταίημεν                        ------
ἲστασεν                         ἰστῆτε                         ἰσταίητε                          ἲστατε
ἲστασιν                         ἰστῶσιν                       ἰσταίησαν                        ἰστάντων

Απαρ.:  ἰστάναι              Μτχ.:  ἰστάς, ἰστᾶσα, ἰστάν.Παρατατικός                                     Οριστική:
ἲστην
ἲστης
ἲστη
ἲσταμεν
ἲστατε
ἲστασανΑόριστος β'


Οριστική:              Υποτακτική:             Ευκτική:            Προστακτική:
ἒστην                           στῶ                        σταίην                       ------
ἒστης                           στῆς                       σταίης                       στῆθι
ἒστη                             στῆ                        σταίη                         στῆτω
ἒστημεν                       στῶμεν                   σταίημεν                    ------
ἒστητε                         στῆτε                      σταίητε                     στῆτε
ἒστησαν                      στώσιν                    σταίησαν                  στᾶντων


Απαρ.:  στῆναι       Μτχ.:  στάς, στᾶσα, στάν.

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Χημεία Α'Λυκείου - Το "Αλφαβητάρι" της Χημείας

                                                             ΜΕΤΑΛΛΑ

Κ          αρ. οξ. : +1
Ba         αρ. οξ. : +2
Ca        αρ. οξ. :  +2
Na        αρ. οξ. :  +1
Mg       αρ. οξ. :  +2
Al         αρ. οξ. : +3
Mn         --
Zn          --
Cr          --

Γνωστό και ως Κάνε Baριά Caρδιά Naύτη Mάga Alλά Mηn Zητάς(n) Crήματα.

Fe     αρ. οξ. : +1, +2
Co    αρ. οξ. : +1, +2
Ni     αρ. οξ. : +1, +2
Sn     αρ. οξ. : +2, +4
Pb    αρ. οξ. : +2, +4

Γνωστό και ως Feρε Coρίτσια Niκο Sτηn Pαb.

H    (εξαιρείται)
Cu    αρ. οξ. : +1, +2
Hg    αρ. οξ. : +1, +2
Ag    αρ. οξ. : +1
Au      --


                                                             ΑΜΕΤΑΛΛΑ

Γνωστό και ως X-O-N-H(χονί).

X    αρ. οξ. : -1
O    αρ. οξ. : -2              S    αρ. οξ. : -2
N    αρ. οξ. : -3              P    αρ. οξ. : -3
H    αρ. οξ. : +-1           C    αρ. οξ. : +-4
                                     Si    αρ. οξ. : +-4


                                           ΡΙΖΕΣ / ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

CLO(οξυγόνο 3, -1 αρ. οξείδωσης)    CO(οξυγόνο 3, -2 αρ.οξ.)    PO(οξυγόνο 4, -3 αρ. οξ.)
NO(οξυγόνο 3, -1 αρ.οξ.)                    SO(οξυγόνο 4, -2 αρ.οξ.)
NO(οξυγόνο 2, -1 αρ.οξ)                     SO(οξυγόνο 3, -2 αρ.οξ.)    PO(οξυγόνο 3, -3 αρ.οξ.)
OH(-1 αρ.οξ.)                                      CN(-1 αρ.οξ.)                      NH(υδρογόνο 4, +1 αρ.