Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας Α' Λυκείου - Κλίση Ἲστημι (Ρήματα σε -μι)

Ενεργητική Φωνή


Ενεστώτας


Οριστική:                   Υποτακτική:              Ευκτική:                 Προστακτική:

ἲστημι                           ἰστῶ                            ἰσταίην                           ------
ἲστης                            ἰστῆς                           ἰσταίης                           ἲστη
ἲστησι                           ἰστῃ                             ἰσταίη                            ἰστάτω
ἲσταμεν                         ἰστῶμεν                      ἰσταίημεν                        ------
ἲστασεν                         ἰστῆτε                         ἰσταίητε                          ἲστατε
ἲστασιν                         ἰστῶσιν                       ἰσταίησαν                        ἰστάντων

Απαρ.:  ἰστάναι              Μτχ.:  ἰστάς, ἰστᾶσα, ἰστάν.Παρατατικός                                     Οριστική:
ἲστην
ἲστης
ἲστη
ἲσταμεν
ἲστατε
ἲστασανΑόριστος β'


Οριστική:              Υποτακτική:             Ευκτική:            Προστακτική:
ἒστην                           στῶ                        σταίην                       ------
ἒστης                           στῆς                       σταίης                       στῆθι
ἒστη                             στῆ                        σταίη                         στῆτω
ἒστημεν                       στῶμεν                   σταίημεν                    ------
ἒστητε                         στῆτε                      σταίητε                     στῆτε
ἒστησαν                      στώσιν                    σταίησαν                  στᾶντων


Απαρ.:  στῆναι       Μτχ.:  στάς, στᾶσα, στάν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...