Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Σ.Ε.Π. Γ' Γυμνασίου - Γενικό Λύκειο (Στοιχεία / Λεπτομέρειες)


                                                      Γενικό Λύκειο

Σχολική δομή με διάρκεια υποχρεωτικής φοίτησης τα τρία έτη. Ο μαθητής αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Λύκειο, συμμετέχει σε πανελλήνιες εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα. Οι επιδόσεις του σε αυτά τα μαθήματα, λαμβάνονται υπόψη με ειδική στάθμιση, για να κριθεί εάν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές σε Α.Ε.Ι (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πανεπιστήμιο) ή ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Από το 1997 (νόμος 2525/1997) έως το 2006 ονομάζονταν Ενιαίο Λύκειο. Με την ψήφιση του νόμου 3475/2006 ξαναπήρε το όνομα Γενικό Λύκειο.         
                                  

                                             Αναλυτικότερα

Ο χαρακτήρας της φοίτησης σε γενικό λύκειο είναι προαιρετικός και προαπαιτεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της γυμνασιακής εκπαίδευσης.
Στόχος είναι στην τριετή διάρκεια της λυκειακής φοίτησης να υπάρξει μία ολόπλευρή ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του μαθητή, καθώς και η προετοιμασία του ώστε να αναλάβει υπεύθυνο ρόλο μέσα στη σύγχρονη κοινωνία.

Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου Λυκείου είναι η έμφαση στη γενική παιδεία και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, αλλά και η δυνατότητα που παρέχει για κάθετη και οριζόντια μετακίνηση σε ανώτερες ή σε άλλες ισότιμες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Υπάρχει διαφοροποίηση στο διδακτικό πρόγραμμα από τάξη σε τάξη, καθώς:
α) στην Α'τάξη διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας
β) στη Β'τάξη πέραν των μαθημάτων γενικής παιδείας, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία κατεύθυνση εκπαίδευσης από τη θεωρητική, τη θετική ή την τεχνολογική και να διδαχθούν μαθήματα της κατεύθυνσης για επτά ώρες ανά εβδομάδα
γ) στην Γ' τάξη οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων κατεύθυνσης ανέρχονται σε δώδεκα εβδομαδιαίως και αποσκοπούν στην περαιτέρω εξειδίκευση των γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές, σύμφωνα με την κλίση και τα ενδιαφέροντά τους.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως σε όλες τις τάξεις του Λυκείου προσφέρονται και μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα.

Η αξιολόγηση των μαθητών προκύπτει από τη συνολική τους παρουσία και συμμετοχή στη διδασκαλία, καθώς και από τις προφορικές και γραπτές επιδόσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στο τέλος της Α' αλλά και της Β' τάξης δίνουν επιπλέον γραπτές εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να αποτυπωθεί η συνολική απόδοση, και να κριθούν αν είναι ή όχι άξιοι προαγωγής στην επόμενη σχολική τάξη.  Όσοι δεν επιτύχουν να αποκτήσουν βαθμό πρόσβασης στην επόμενη τάξη, παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις την περίοδο του Σεπτεμβρίου.Στο τέλος της Γ' τάξης του Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να αποκτήσουν Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα:
  • Εισόδου στην αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
  • Συνέχισης των σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφ’ όσων έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το επιθυμητό σύνολο μορίων, κατά τις εξετάσεις των εθνικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Αυτές αποτελούνται από ένα σύνολο έξι ή επτά μαθημάτων, ανάλογα με το πεδίο των σχολών στις οποίες δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα κατεύθυνσης, αλλά και γενικής παιδείας.
  • Εισαγωγής σε δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) και να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
Χρειάζεται τέλος να σημειωθεί πως και στο Χώρο των Ενιαίων Λυκείων λειτουργούν σχολεία που μπορούν να καλύψουν και εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, όπως τα Εσπερινά η τα Μουσικά, λύκεια με τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης ή λύκεια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής με τάξεις ένταξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές και όχι μόνο ανάγκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...