Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Τμήμα Προμηθειών


                      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διευθυντής Προμηθειών 

______(όνομα)______Το Τμήμα Προμηθειών:

Το Τμήμα Προμηθειών στοχεύει στον εφοδιασμό της επιχείρησης με όλα τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ., που είναι αναγκαία για την αδιάκοπη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.


Ο υπεύθυνος του τμήματος:

α) Συγκεντρώνει στοιχεία για τις προδιαγραφές των πρώτων υλών που διατίθενται στην αγορά,

β) ενημερώνει το Διευθυντή Οικονομικών για τη ποσότητα και το κόστος των απαιτούμενων προμηθειών,

γ) διατηρεί αρχείο με τις παλιές παραγγελίες και

δ) κάνει έλεγχο κατά την παραλαβή, για την ποσότητα και την ποιότητα των προμηθειών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...