Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου - Πρόχειρο Καταστατικό Εταιρίας


  
                        ΕΜΠΟΡΙΑ -Όνομα Προϊόντος-
               

Το καταστατικό αυτό εγγράφηκε στις (ημερομηνία)/(μήνας)/(χρονολογία) ημέρα ______ .
Αυτή η εταιρία έχει (αριθμός μετόχων) μετόχους. __________ και  ____________ .
Η εταιρία αυτή χαρακτηρίζεται με την εξής επωνυμία: -Όνομα Εταιρίας- .
Η έδρα αυτής της εταιρίας θα ξεκινήσει από την -όνομα περιοχής- στην -όνομα πολής- αλλά θα μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε ανα πάσα στιγμή ύστερα από συμφωνία των μετόχων αρκεί να βρίσκεται σε ελληνική επικράτεια.
Ο σκοπός αυτής της εταιρίας είναι η εμπορία -όνομα προϊόντος- .

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στις 100.000 €(π.χ.) και χωρίζεται σε 100(π.χ.) μετοχές. Η αξία κάθε μετοχής είναι 1000 €.Ο κάθε μέτοχος θα πάρει 50(π.χ.) μετοχές.

Ο κάθε μέτοχος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρικής επιχείρησης μέχρι του ποσού της εισφοράς του. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και συμμετέχει με το αντίστοιχο ποσοστό του στα κέρδη της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στον επόμενο τόνο, οι ώρες θα είναι...