Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι...

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Αρχικοί Χρόνοι Λατινικών Ρημάτων

1. (3ης) accidit, accidit, __ , accidere=συμβαίνει
2. (3ης) accipio, accepi, acceptum, accipere=δέχομαι
3. (1ης) amo, amavi, amatum, amare=αγαπώ
4. (3ης) animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere=παρατηρώ
5. (3ης) curro, cucurri, cursum, currere=τρέχω
6. (3ης) dico, dixi, dictum, dicere=λέγω
7. (1ης) do, dedi, datum, dare=δίνω
8. (3ης) gero, gessi, gestum, gerere=κάνω
9. sum, fui, esse=είμαι
10. scriptito, scriptitavi, scriptitatum, scriptitare=γράφω συχνά
11. exulo, exulavi, exulatum, exulare=είμαι εξόριστος
12. desidero, desideravi, desideratum, desiderare=επιθυμώ
13. deploro, deploravi, deploratum, deplorare=θρηνώ, κλαίω
14. narro, narravi, narratum, narrare=αφηγούμαι
15. excrucio, excruciavi, excruciatum, excruciare=βασανίζω
16. (3ης) obtingit, obtigit, __ , obtingere=μου λαχαίνει
17. (4ης) pereo, perii, peritum, perire=χάνομαι
18. (3ης) praesumo, praesumpsi, praesumptum, praesumere=προγεύομαι
19. (4ης) redeo, redii, reditum, redire=επιστρέφω
20. repugno, repugnavi, repugnatum, repugnate=αντιμάχομαι
21. (2ης) respondeo, respondi, responsum, respondere=απαντώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: